Οὐκοῦν εἰ μηδὲν ἔχει μέρος, οὔτ’ ἂν ἀρχὴν οὔτε τελευτὴν οὔτε μέσον ἔχοι.
—Plato

About

[Coming soon!]

This site is structured in Grav, a Symfony-based flat-file content manager. Style adapted from the Saturn theme. Brill's font is also used in certain places, as in the Plato quote.

The Plato quote is from the well-known first hypothesis on the One in Parmenides 137d4–5.